Informacje wstępne

Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy!

      Reforma polskiej oświaty ma na celu poprawę jakości oferowanych społeczeństwu usług edukacyjnych wszelkiego rodzaju jakości rozumianej jako zaspokojenie potrzeb społecznych - stwierdzonych i oczekiwanych. W przypadku kształcenia ustawicznego nauczycieli szczególnie ważnym klientem - interesantem czy też odbiorcą usług edukacyjnych świadczonych przez placówki doskonalenia nauczycieli jest nauczyciel. Pracując profesjonalnie z nauczycielami wspieramy rozwój ucznia. Zdanie to jest fragmentem misji naszego Centrum, która zakłada służbę nauczycielom w każdej sytuacji pedagogicznej, czy też organizacyjnej.
      Stałe uczenie się i podnoszenie kwalifikacji jest wymogiem naszych czasów. Od czasu słynnego raportu dla Klubu Rzymskiego "Uczyć się - bez granic", hasło to nabrało jak najbardziej praktycznej rekomendacji, której towarzyszy przekonanie, że ukończenie studiów magisterskich to dla coraz większej liczby osób dopiero początek poważnego, dojrzałego uczenia się. Współczesna szkoła wymaga od nauczycieli ciągłej aktualizacji wiedzy, nadążania za trendami rozwojowymi w pedagogice a w szczególności w metodach nauczania i wychowania, w rozumieniu człowieka i podmiotowym traktowaniu ucznia.
      Wykształcenie wysoko kwalifikowanych nauczycieli i pracowników oświaty dla zreformowanej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkolnictwa ponadgimnazjalnego to aktualnie priorytetowe zadanie dydaktyczne każdej Uczelni.
      Właśnie stałemu podnoszeniu kwalifikacji oraz uzyskiwaniu drugich specjalności służą rozwijające się coraz dynamiczniej studia podyplomowe doskonalące i nadające kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.
      Wszystko wskazuje na to, że dalszy rozwój studiów podyplomowych jest przesądzony. Podjęcie studiów podyplomowych jest poważną decyzją; decyzją ze wszech miar słuszną, jest to bowiem inwestycja w siebie, we własną wiedzę. W związku z tym nie można jej odkładać na później. Zmiany organizacyjne w wielu szkołach, wprowadzenie II etapu reformy systemu edukacji tę decyzję wymuszają.
      Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Koleżanek i Kolegów nauczycieli województwa podkarpackiego, grupa nauczycieli z Przemyśla oraz pracowników naukowo-dydaktycznych z Uczelni: UMCS Lublin oraz Uniwersytet Rzeszowski, powołała do życia Przemyskie Stowarzyszenie Edukacyjne, które za główny cel swojej społecznej działalności przyjęło wszechstronną pomoc nauczycielom w ich rozwoju zawodowym. Dla realizacji swojej misji Stowarzyszenie powołało do życia Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli-placówkę kształcenia ustawicznego wpisaną dnia 20.08.2001 r. do rejestru placówek doskonalenia województwa podkarpackiego pod numerem WSE - 0140/rej/11/2001 przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
      Centrum jest zatem placówką społeczną o uprawnieniach placówki publicznej. Wpływy za świadczone usługi edukacyjne pokrywają koszty jej działalności. Jest to więc placówka "Non profit", która część wpływów odprowadza na działalność statutową Stowarzyszenia np. związaną z udzieleniem pomocy finansowej nauczycielom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Od początku swej działalności tj. od 1.IX.2001r. Stowarzyszenie udzieliło w I semestrze kilkadziesiąt stypendiów dla słuchaczy naszych studiów na kwotę 10 000 zł i pokryło koszty organizacji oraz honoraria dla trenerów warsztatów logopedycznych na kwotę również 10.000,00 zł. Z warsztatów tych skorzystało 150 nauczycieli z różnych zakątków województwa podkarpackiego. Planowane są kolejne zajęcia doskonalące tego typu, także dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły.
      Centrum realizuje zadania związane ze strategią kształcenia ustawicznego nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, oświatowej kadry kierowniczej, doskonalenia doradców metodycznych, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego. W planie pracy na nowy rok szkolny przewidujemy przede wszystkim:

 • organizację form doskonalenia wspomagających wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli,

 • organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli - warsztaty, kursy, treningi, seminaria, konwersatoria itp. formy, niezbędne do awansu zawodowego,

 • organizację kształcenia i dokształcania zawodowego nauczycieli formie studiów podyplomowych prowadzonych we współpracy z uczelniami wyższymi w regionie oraz kursów kwalifikacyjnych.

 •       Wydawnictwo, które oddajemy do rąk Państwa przedstawia jedyną w województwie podkarpackim, tak obszerną ofertę studiów podyplomowych możliwych do organizacji w naszej bazie dydaktycznej w Przemyślu przy ul. Kilińskiego 12.
        Przedstawiamy w nim Koleżankom i Kolegom informacje niezbędne do podjęcia decyzji o rozpoczęciu studiów podyplomowych uzgodnione ze współpracującymi z nami Uczelniami, Uniwersytetem Rzeszowskim, UMCS w Lublinie i Wyższą Szkołą Zawodową w Zamościu.
        Aby zgłosić chęć uczestnictwa w studiach podyplomowych wystarczy złożyć następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia (wzór w załączeniu).

  2. odpis dyplomu ukończenia studiów (nie kopia).

  3. dwie fotografie.

  4. poświadczenie wniesionej opłaty kwalifikacyjnej (odpis wpłaty).

  5. zobowiązanie o systematycznym i terminowym pokrywaniu kosztów kształcenia.

  6. inne wymagane dokumenty.

        Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są systemem zaocznym, zwykle w formie zjazdów sobotnio - niedzielnych dwa razy w miesiącu. Studia trwają od 2 do 4 semestrów i obejmują odpowiednio od 140 - 600 godzin zajęć programowych. Wszystkie studia podyplomowe są odpłatne. Wysokość opłaty waha się w granicach od 600 do 1700 zł za semestr w zależności od kosztów kształcenia i liczby słuchaczy. Inauguracja zajęć na danym kierunku uzależniona jest więc od liczby zgłoszeń. Stan 25 osób na toku jest podstawą do rozpoczęcia zajęć. W przypadku nie dokonania minimalnego naboru pozwalającego na sfinansowanie kosztów studiów, Centrum może odstąpić od organizacji danego kierunku studiów. Opłaty za studia powinny być wnoszone semestralnie przed rozpoczęciem zajęć. Przemyskie Stowarzyszenie Edukacyjne udziela pomocy studiującym nauczycielom poprzez rozkładanie czesnego na więcej rat oraz udzielanie stypendiów dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kandydaci na studia z miejscowości odległych od Przemyśla mogą skorzystać ze stosukowo tanich noclegów w internacie Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących ( 150 m od siedziby Centrum) lub bursie szkolnej.
        Potwierdzeniem ukończenia studiów podyplomowych (po spełnieniu określonych warunków) jest świadectwo wg wzoru ustalonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W celu zapewnienia wysokiego poziomu nauczania, Centrum wspólnie z prowadzącą kierunek Uczelnią przeprowadza w trakcie realizacji studiów ewaluację wewnętrzną - ocenę realizacji studiów.
        Szczegółowych informacji o studiach podyplomowych udzielają pracownicy Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Przemyślu (37-700) ul. Kilińskiego 12, tel. 678-32-01 codziennie w godz. 8:00 - 15:00 oraz soboty i niedziele w godz. 8:00 - 12:00.
        Życząc Państwu zadowolenia z wykonywanej pracy oraz wielu osiągnięć zawodowych i osobistych, zapraszam do zapoznania się z ofertą zawartą w niniejszym informatorze. Planując rozwój swojej kariery zawodowej, myśląc o kolejnych szczeblach awansu zawodowego, warto zastanowić się nad przyszłymi celami i skorelować je z posiadanymi kwalifikacjami.
        Jestem przekonany, że wśród proponowanych przez nas kierunków studiów znajdą się dziedziny i specjalności, w których zechcą się Państwo dalej rozwijać i realizować. My Wam w tym pomożemy.

  Dyrektor NCKUN
  mgr Zdzisław Wołoszyn

  Przemyśl, kwiecień 2005 r.